Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Vaativan tason yksikkö Tammela

Tammela on 4 paik­kai­nen asui­nyk­sik­kö 10 – 17- vuo­tiail­le lapsille. Yksikössä tuotetaan si­jais­huol­lon palvelua huos­taa­no­te­tuil­le, kii­reel­li­ses­ti si­joi­te­tuil­le tai avo­huol­lon tu­ki­toi­min si­joi­te­tuil­le lapsille.

Tammela tarjoaa hoitoa ja tukea psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­vil­le lapsille. Usein taustalla on trau­ma­ko­ke­muk­sia, perheen mo­nion­gel­mai­suut­ta tai kal­toin­koh­te­lua. Oireilu näkyy käy­tös­häi­riöi­nä, tark­kaa­vuu­den ja kes­kit­ty­mi­sen häiriöinä.
Tam­me­las­sa on erityistä osaamista lasten psyyk­kis­ten haas­tei­den kä­sit­te­lys­sä. Yhteistyö lä­hi­kun­tien nuo­ri­sop­sy­kiat­rian po­likli­ni­koi­den ja osastojen kanssa on sujuvaa.

Lapsille nimetyt omaoh­jaa­jat vastaavat nuoren tarpeista ja tarjoavat luot­ta­muk­sel­li­sen, korjaavan ja tur­val­li­sen suhteen aikuiseen. Hoito- ja kas­va­tus­työ on ohjaajien ta­voit­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä, jossa yhdistyy kou­lu­tuk­sien kautta saatu tieto sekä vankka työ­ko­ke­mus lasten kanssa toi­mimi­ses­ta. Työtä ja sen ta­voit­teel­li­suut­ta ohjaa hoito- ja kas­va­tus­suun­ni­tel­ma, johon on kirjattu asia­kas­suun­ni­tel­mas­sa asetetut ta­voit­teet ja me­ne­tel­mät, joilla ta­voit­teet voidaan saavuttaa.
Perhetyö kuuluu osana Tammelan hoito- ja kas­va­tus­työ­tä. Perhetyö aloi­te­taan heti si­joi­tuk­sen alussa per­he­työn­te­ki­jän toimesta. Työs­ken­te­lyä voidaan tehdä asiakkaan kotona tai etukäteen sovitussa paikassa.

MEIDÄN ARKI
Lap­si­läh­töi­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa arjessa kes­ki­ty­tään arjen hal­lin­taan, kou­lun­käyn­tiin, har­ras­tuk­siin, itsestä huo­leh­ti­mi­seen ja omien asioiden hoi­ta­mi­seen. Toi­min­nal­li­nen arki tukee psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia ja kas­va­tus­työ­tä. Suun­ni­tel­mal­li­set omaoh­jaa­ja­het­ket ovat osana pe­rus­ar­kea.

HEN­KI­LÖ­KUN­TA
Hen­ki­lö­kun­ta koostuu erilaisen kou­lu­tus­taus­tan,eri­tyis­osaa­mi­sen ja pitkän työ­ko­ke­muk­sen omaavista am­mat­ti­lai­sis­ta.  Hen­ki­lö­kun­ta vahvistaa kou­lu­tuk­sin osaa­mis­taan psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­vien lasten aut­ta­mi­ses­sa. Hen­ki­lö­kun­nal­la on sään­nöl­li­nen työ­noh­jaus.

TILAMME
4 kpl yhden hengen huoneita
Yhteiset tilat
- Tytöille ja pojille omat wc ja pe­sey­ty­mis­ti­lat
- Pyyk­ki­huol­to- ja sii­vous­ti­la
- Olohuone ja oles­ke­lu­ti­la
- Keittiö
- Hen­ki­lö­kun­nan toi­mis­to­ti­lat
Lisäksi käytössä ovat Hollolan toi­mi­pis­teen muut tilat mm. ko­tio­pe­tus­ti­lat, biljardi,
musiik­ki­ti­la ja as­kar­te­lu­huo­ne.