Vakavat rikkeet ja vää­rin­käy­tök­set

Vakavalla rikkeellä tai vää­rin­käy­tök­sel­lä tar­koi­te­taan rikokseen ver­rat­ta­vaa toimintaa, joka kohdistuu työ­nan­ta­jaa kohtaan, kuten petosta, ka­val­lus­ta, kor­rup­tio­ta (lahjusten antaminen ja vas­taa­not­ta­mi­nen), ym­pä­ris­tö­ri­kos­ta, yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epä­luot­ta­mus­ta työ­nan­ta­jaa kohtaan.


Vakaviin, sääntöjen vas­tai­siin toi­min­toi­hin lasketaan myös mm. ihmis- ja pe­rus­oi­keuk­sien louk­kauk­set, riskit ja vahingot, jotka uhkaavat henkeä, tur­val­li­suut­ta, terveyttä tai ym­pä­ris­töä.


Rikkeen, rikoksen tai vää­rin­käy­tök­sen ei tarvitse olla ta­pah­tu­nut to­dis­teel­li­ses­ti. Il­moi­tuk­sen pohjaksi riittää mah­dol­li­nen epäily ta­pah­tu­nees­ta.


Kenen puoleen voin kääntyä epäil­les­sä­ni vakavaa rikettä tai vää­rin­käy­tös­tä?

Mitä EU Whist­le­blow -di­rek­tii­vi tar­koit­taa?

Kyseessä on EU:n lain­sää­dän­nön rik­ko­mi­ses­ta il­moit­ta­vien hen­ki­löi­den suo­je­lus­ta annettu di­rek­tii­vi (EU) 2019/1937.

Konstan Koti ja Koulu Oy

Y-tunnus 1062839-5

Kor­pi­maan­tie 9, 17110 Kalliola

Opintie 3, 18200 Heinola

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

(Lippen Oy)

 Y-tunnus 1737801-8

Ku­ro­lan­tie 219, 78500 Varkaus


Säh­kö­pos­tit

etunimi.sukunimi@konsta.net

Anna meille palautetta :: Palaute henkilöstöltä (whistleblowing) 


2022 © Konstan Koti ja Koulu Oy ::  Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy)